வெற்றி அல்லது தோல்வி
மன ஆற்றலினால் உண்டாவதை விட
மனப் போக்கினால் தான்  உண்டாகிறது.

- வால்டர் டில்ஸ்காட்