நாற்பது வயது என்பது
இளமையின் முதுமைப் பருவம்;
ஐம்பது என்பது
முதுமையின் வாலிபம்.

- பிரெஞ்சு பழமொழி