இங்கிதம், மனித நாகரிகத்தில்
மனதை மதிக்கவும் துதிக்கவும்
தெரிந்த  இசை.

- எட்வர்ட்