தற்போது இருக்கும் நிலையிலிருந்து
தான் விரும்பும் நிலைக்கு வர
முயற்சி செய்யும்போது எதிர்ப்படும்
நிலையான போராட்டம் தான்
வாழ்க்கை.

- ப்ளூபர்க்