நீ விண்ணைத் தொட வேண்டும் என்றால்
உன் வியர்வை மண்ணைத் தொட வேண்டும்.