பெருமையின் சிகரத்தை
எட்டியதெல்லாம் வீழ்ச்சியடையும்.
தோன்றுவதெல்லாம் நிச்சயம் அழியும்.

- புத்தர்