அனுபவத்திற்கு
அளவு கடந்த சம்பளம்
கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது.
ஆனால்
அதற்கு நிகராகச் சொல்லிக் கொடுக்கும்
ஆசிரியர் வேறில்லை.

- கார்லைல்