நாம் ஒரே ஆள் அல்ல. 
நமக்குள்ளே பல ஆசாமிகள் இருக்கிறார்கள்.  
ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் சண்டை 
போட்டுக் கொண்டுள்ளார்கள்.

-சாமெர்செட்மாம்