நாம் பெறாத பதவிகளுக்கு
தகுதியுடையவர் போலத்
தோற்றமளிப்பது எளிது;
நாம் பெற்றிருக்கும் பதவிக்கு
தகுதியுடையவர் எனத்
தோன்றுவது அரிது.

- ராச்போகால்ட்