வாழ்க்கை என்பது
குறைவான தகவல்களை வைத்துக்கொண்டு
சரியான முடிவுக்கு வரும்
ஒரு கலை.

- சாமுவேல் பட்லர்