எந்த மனிதனும் விடாமல் பாடுபட்டால் 
ஒரு நாள் மகிழ்ச்சி அடைந்தே தீருவான்.
நூறு ஆண்டுகளே ஆயினும் 
அது அவனுக்கு கிட்டும்.

- வால்மீகி