அளவுக்கு மீறிய செல்வமோ
அளவு மீறிய வறுமையோ 
மனிதர்களை ஒழுக்கம் கெட்டவர்களாகவும் 
திறமையற்றவர்களாகவும் செய்து விடுகிறது.

- பிளாட்டோ