முதலில் என் தாய் மொழியைத் தான்
பரிபூரணமாகத் தெரிந்து கொள்வேன்.
அதன் பிறகு தான்
நான் அதிகமாக நெருங்கி உறவாடும்
அடுத்தவரின் மொழியைத் தெரிந்து கொள்வேன்.

- மாண்டெயின்