ஓர் ஆயுதம்,
அதன் சொந்தக்காரருக்கும்
எதிரிதான்.

-துருக்கிப் பழமொழி