முதலாவதாக,
மாணவன் தன் தாய் மொழியில்
புரிந்து கொள்ளவும், பேசவும், படிக்கவும்,
எழுதவும் நாம் கற்பிக்க வேண்டும்.

- எச்.ஜி.வெல்ஸ்