கண்ணியமான மனிதனே இல்லையென்று
எவன் சொல்லுகிறானோ
அவன் அயோக்கியன்.

-பெர்க்லி