மனிதனுடைய மனதை 
இயக்கி வைப்பவை
நன்மையில் ஆசையும்
தீயதில் அச்சமும்.


- ஜான்சன்