படிப்பில் வரும் வித்தைகளை விரும்பு.
உலகம் விந்தையென வியக்குமாறு
புதுமையான காரியங்களை செய்யவே 
ஆசைப்படு.

- ஔவையார்