வ்வொரு மனிதனும்
தனக்குத் தானே தேர்ந்தேடுத்துகொள்ளும்
ஒவ்வொரு செயலின் குணங்களைப் பொறுத்துதான்
அவனுடைய எதிர்கால வெற்றி தோல்விகள் கணிக்கப்படும்.

-டார்வின்