அலுப்பே இல்லாமல்
இன்பத்தை தேடி அலைபவன் தான்
மனிதன்.

- ப்ராய்டு