ஒன்றுக்கொன்று முரணான நூல்கள்
பலவற்றையும் கூடப் படித்து
நல்லவை கெட்டவைகளை
நீயே தேர்ந்தேடுக்கும்படியான அறிவை வளர்த்துக்கொள்.

- ஔவையார்