படிப்புகள் அனைத்திலும்
அதி உன்னதமான படிப்பு
மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும்
எதைத் தேடவேண்டும் என்ற படிப்புதான்.

- பிளாட்டோ