எங்கே போகிறோம் 
என்பதைத் தெரிந்துகொண்டவனுக்கு 
எல்லோரும் வழிவிடுகிறார்கள்.

-டேவிட் ஜோர்டன்