உனக்குப் பகைவனே இல்லாவிட்டால்
உன் சொந்தத் தாயே
அவனைப் பெற்றெடுத்திருப்பாள்.

- பல்கேரியப் பழமொழி