எட்டாத உயரத்தில் ஒன்றும்
வெற்றியும் இல்லை;
அதை விட்டு விடும் எண்ணத்தில்
நானும் இல்லை.

-யாரோ