திறமையை விட சிறந்தது ஒன்று இருக்கிறது.
அது எது திறமை என்று அறியக்கூடிய திறமை தான்.

-எல்பர்ட் ஹப்பர்ட்