நம்பிக்கை என்பது சூரியனைப் போல,
அதை நோக்கி நாம் செல்ல செல்ல
மனச் சுமை என்ற நிழல்
நம் பின்னாலே போய்விடும்.

- ஸ்மைல்ஸ்