எல்லா வார்த்தைகளையும் விட
அதிக துக்க கரமானவை
'அப்படிச் செய்திருந்தால்'
என்னும் வார்த்தைகளே.

-விட்டியர்