உண்மையைச் சொன்னால்
காதலுக்கும் நியாயத்திற்கும்
இப்பொழுதெல்லாம்
உறவு அதிகமில்லை.

-ஷேக்ஸ்பியர்