வேண்டாதிருக்கக் கற்றுக் கொள்வதே
உடையவனாய் இருப்பதாகும்.

- ரெக்கார்ட்