புலியைப் படைத்ததற்காக 
கடவுளை நோக வேண்டாம்;
அதற்கு சிறகுகள் அளிக்காததற்கு 
நன்றி கூறுங்கள்.

- ஆப்பிரிக்க பழமொழி