விளையும்போதே
சோறாக கிடைக்குமென்றால்
விறகு எதற்கு?

- பழமொழி