இரண்டாம் அடிதான்
சண்டையை தோற்றுவிக்கிறது.

-பாரசீக பழமொழி