பருவமும் காலமும்
யாருக்காகவும் காத்திருப்பதில்லை.

- லெய்டன்