உங்களால் இவ்வளவு தான் செய்ய முடியும் என்று
எல்லை எதுவுமே கிடையாது.
எல்லைகளெல்லாம் கற்பனையானவை.
தன்னால் முடியும் என்று
எவன் மற்ற எல்லோரைக் காட்டிலும்
அழுத்தமாக நினைக்கிறானோ
அவன் ஜெயிப்பான்.

- டேலி தாம்சன்