வாழ்க்கை என்பது சந்திரன் மாதிரி.
சில சமயம் இருட்டு.
சில சமயம் முழு நிலவு.

- எமெர்சன்