அடுத்த கதை வரும் வரை 
சொன்ன கதை சிறந்தது.

- வில் ரோஜெர்ஸ்