வீட்டைக் கட்டிப் பாராதவன்
மண்ணில் இருந்து சுவர்கள்
முளைத்து இருப்பதாகக் கூட
எண்ணலாம்.

- எஸ்டோனியா பழமொழி