தன் ஆட்சியில் நம்பிக்கை உள்ளவன்
எந்த ஒரு  விஷயமாக இருந்தாலும் கட்சிக்காரர்களை
தன்  கட்சி அலுவலகத்தில் மட்டும் தான் சந்திப்பான்.

- ஹால்ட் வில்சன்