மரியாதையும் இன்சொற்களும்
பல துயரங்களைக் கடக்க உதவுகின்றன.

-சர் ஜான்வான் பர்க்