என்றுமே
புத்தம் புது அறிவு
முதிர்ந்த அறிவுடன்
முரண்படுகிறது .

-பெர்னாட்ஷா