நிகழ்காலம் மட்டும் தான் 
நிஜமானது.

- மார்க்ஸ் அரேலியஸ்