இதயபூர்வமாய் 
வெற்றி பெறவே பிறந்தவர்கள் 
என நம்புகிறவர்கள்  
மிக எளிதாக உச்சிக்கு சென்று விடுகிறாகள்;
அதிர்ஷ்டமில்லாதவர்கள் என்று 
இதயபூர்வமாக நம்புகிறவர்கள் 
அப்படியே தோற்றுப் போய்விடுகிறார்கள்.

-மால்ட்ஜ்