உங்களது அன்பை
மனைவியிடம் காட்டுங்கள்;
உங்களது ரகசியங்களை
தாயிடம் கூறுங்கள்.

-அயர்லாந்து பழமொழி