பணம் ஆறாம் அறிவு போன்றது;
அதில்லாமல்
மற்ற ஐந்து அறிவுகளையும்
நீங்கள் பயன்படுத்தமுடியாது.

-பெர்னாட்ஷா