உழைப்பவனின் வீட்டிற்குள்
பசி எட்டிப் பார்க்குமே தவிர
உள்ளே நுழைந்து விடத் துணியாது.

- பிராங்க்ளின்