தாழ்வு மனப்பான்மையும் பயமும்
முன்னேற்றத்தை தடை செய்கின்றன.
மனத்திற்கு தைரியத்தை அதிகம் கொடுத்து
முன்னேறிச் செல்வதில் அக்கறையாயிருங்கள்.
வெற்றி நிச்சயம்.

-மால்ட்ஜ்