வசதியான வாழ்க்கையும்
அதிக ஓய்வு நேரமும்
மனிதனை நாகரிகப் படுத்தும்
இரு சாதனங்கள்.

- பில் கிங்க்ஸ்டன்