அரசியல் மேதைகளாய் திகழ வேண்டியவர்கள்
ஜனநாயகத்தால் தாழ்ந்து
அரசியல்வாதிகளாய் மாறியுள்ளதால்
உலகுக்கு உபத்திரவம் தான்.

-பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி