தொலைவில் தெரிவதைப் பற்றி சிந்திக்காதவனுக்கு
துன்பம் அருகில் காத்திருக்கிறது என்பது
தெரியாமலே போகிறது.

- கன்பூசியஸ்